הלכות טהרת המשפחה - טבילה בשבת וביום טוב

מכון טהרת המשפחה   ה´ תמוז ה´תשע"ט
טבילה בשבת וביום טוב

טבילה בשבת וביום טוב

הכנות לפני

הטובלת בליל שבת צריכה לסיים את הכנותיה ביום שישי[1].

לאחר שמסרקת את השיער תקבץ ותאסוף אותו בסרט או בקשת (אך לא בגומיה דקה), בצורה שלא יסתבך מחדש ולא יתלשו שיערות כאשר תפתח אותו במקווה. בשבת, לקראת הטבילה, תפתח את השיער ותפזר אותו בעזרת אצבעותיה אך לא בעזרת מסרק (אפשר להשתמש במברשת שרגילה להסתרק בה בשבת)[2]. אם בכל זאת אספה את שערה בגומיה וקשה לה לשחררה, רשאית לקרוע את הגומיה ואף לחותכה בעזרת סכין. לפני הטבילה צריכה לחזור ולבדוק את עצמה בראיה ובמישוש הגוף[3].

רצוי להשתדל ולטבול לפני סעודת השבת, כדי שלא יכנסו דברים חוצצים בין שיניה וכדי שלא ידבק בידיה אוכל. אם אינה יכולה, תקפיד בסעודה שלא לאכול מזון העלול להיכנס בין השיניים, ובכל מקרה, תנקה ותחצוץ את שיניה לפני הטבילה[4].

 

טבילה בשבת

דעת השולחן ערוך היא שמותר לאשה לדחות טבילתה לליל שבת, גם אם היתה יכולה לטבול קודם לכן. ואפילו דחתה את טבילתה וגם בעלה אינו בבית, מותר לה לטבול בליל שבת[5].

הרמ"א מחמיר, ומתיר לכתחילה לטבול בליל שבת רק בשני תנאים:

א.      כאשר שבעת הנקיים הסתיימו בערב שבת, ולא קודם לכן.

ב.      כשבעלה בבית.

בדיעבד, גם לדעה זו, אם דחתה את טבילתה מיום חול לליל שבת ובעלה בבית, מותר לה לטבול בליל שבת[6].

 

הטובלת בליל שבת, לכתחילה תטבול במים פושרים[7]. בדיעבד, אם הגיעה למקוה ורואה שהמים בבור הטבילה חמים, תטבול, ותסמוך על המתירים לטבול בחמים גם בשבת[8]. ויש שהתירו לאשה להקדים ולטבול במים חמים אחרי השקיעה ולפני זמן צאת הכוכבים, ולהקפיד להגיע לביתה אחר צאת הכוכבים[9].

 

הטובלת בשבת צריכה להיזהר מאוד מאיסורי שבת:

א.      אם יש לה צמה, תקפיד לסותרה לפני שבת. אם לא סתרה קליעתה, תפתח את הגומיה המחזיקה את השיער ותנער ראשה עד שתתפרק הצמה[10].

ב.      תפריד שערותיה ותסרוק לפני שבת. ואם לא הפרידה, תפריד באצבעותיה192.

ג.        לא תתקלח או תשטוף גופה במים חמים[11]. אם מרגישה צורך לשטוף עצמה, תכנס לבור הטבילה ותעביר ידיה על גופה ואחר כך תטבול.

ד.      תקפיד לא לסחוט את המגבת[12].

ה.      יכולה להתנגב כרגיל, ותקפיד שלא לסחוט את שערה[13].

ו.        לא תסתרק במסרק אלא במברשת רכה המיועדת לשבת192.

ז.       לא תקלע צמה. רשאית לאסוף את השיער על ידי גומיה רחבה או תפס מתאים192.

 

הדלקת נרות: הטובלת בליל שבת יכולה לסיים את כל ההכנות בביתה, להדליק נרות שבת בזמן, ואחר כך ללכת לטבילה.

אם רוצה להמשיך ולהתכונן במקוה, יכולה להדליק נרות לאחר זמן פלג המנחה (שעה ורבע זמניות לפני השקיעה), ולהתנות שאינה מקבלת שבת בהדלקה. כך רשאית לנסוע למקוה ולהמשיך שם את ההכנות (כמו סירוק וכדומה) עד כרבע שעה לפני השקיעה.

כמו כן, יכולה ללכת למקוה מוקדם, ולבקש מבעלה שידליק במקומה נרות שבת בברכה[14].

 

טבילה ביום טוב

הטובלת בליל יום טוב, יש מתירים שתטבול לכתחילה במים חמים. נשים אשכנזיות, לכתחילה תטבולנה במים פושרים[15], אך גם אם מי הטבילה חמים, מותר לטבול בהם[16].

 

טבילה בזמנים מיוחדים

בליל יום הכיפורים ובליל תשעה באב לא תטבול, הן משום איסור רחיצה, והן משום שאינה יכולה לשמש בהם[17].

תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, יש מתירים לטבול ולשמש בליל שבת ויש אוסרים[18].

אשה בימי אבלות שבעה לא תטבול[19], שהרי אבל אסור ברחיצה ובתשמיש (ויש אוסרים גם בחיבוק ונישוק). אולם, אם הבעל אבל, רשאית אשתו לטבול, כדי להיות מותרים בשאר ההרחקות[20]. לדעת הרמ"א188, לא תטבול בליל שבת.

 

לשאלות בהלכות טהרת המשפחה

ניתן להתקשר 052-3003227

המכון לטהרת המשפחה.[1] שולחן ערוך, סימן קצט, סעיף ה).

[2] טיפול בשיער וסירוקו בשבת - שולחן ערוך, אורח חיים, סימן שג, סעיפים כו-כז.

[3] גם כשמרחיקה את ההכנות מן הטבילה עצמה כותב המחבר: "ובשעת טבילה תעיין ותבדוק היטב כל גופה ושערות ראשה, שלא יהיה דבר חוצץ" (שולחן ערוך, סימן קצט, סעיף ו), "דדוקא בחפיפה שהוא מדרבנן מקילינן, אבל בעיוני דאורייתא לא מקילינן להרחיק כלל" (ביאור הגר"א, שם, ס"ק יט). אמנם, בדיעבד: "בימי חול, אם חפפה ועיינה עצמה היום וטבלה בליל יום אחר, עלתה לה טבילה בדיעבד, אף על פי שלא היו חפיפה ובדיקה סמוך לטבילה" (שו"ע, שם, סעיף ח).

[4] שולחן ערוך, סימן קצח, סעיף כד; ט"ז, שם, ס"ק כה.

[5] בית יוסף, סימן קצז, סעיף ב; וכן נפסק בטהרת הבית (סימן יד, סעיף ג).

[6] רמ"א, סימן קצז, סעיף ב.

אם יש צורך, כגון מחמת צניעות, שאינה רוצה לטבול ביום חול, מותר לה לכתחילה לדחות את הטבילה לליל שבת (שבט הלוי, סימן קצז, סעיף ב, אות י'; דרכי טהרה, פרק יז, סעיף כ; טהרת הבית, סימן יד, סעיף ג).

[7] חכמים גזרו (גזרת הבלנים) שלא לרחוץ בשבת את כל הגוף במים חכמים (שולחן ערוך, אורח חיים, סימן שכו, סעיף א), אך טבילה במים פושרים מותרת (שו"ת נודע ביהודה, מהדורה תנינא, אורח חיים, סימן כד; מובא בפתחי תשובה, סימן קצז, ס"ק ב).

[8] שבט הלוי, סימן קצז, סעיף ב.

[9] שו"ת חכם צבי, סימן יא; מובא בפתחי תשובה סימן קצז, ס"ק ב.

[10] שולחן ערוך, אורח חיים, סימן שג, סעיפים כו-כז.

[11] שולחן ערוך, אורח חיים, סימן שכו, סעיף א.

[12] שולחן ערוך, אורח חיים, סימן שב, סעיף מח.

[13] מגיד משנה על הרמב"ם, הלכות שבת, פרק ט, הלכה יא; משנה ברורה, סימן שכו, ס"ק כא, כה.

[14] שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רסג, סעיפים ב-ד; רמ"א, אורח חיים, סימן רסג, סעיף ט.

[15] הראשונים חלוקים האם ביו"ט מותר לרחוץ כל גופו במים שהוחמו מערב יו"ט. הרמב"ם (הלכות יו"ט, פרק א, הלכה טז) מתיר, וכן פסק השולחן ערוך (אורח חיים, סימן תקיא, סעיף ב). התוספות (שבת, דף לט, עמוד ב, ד"ה וב"ה) אוסרים, וכן פוסק הרמ"א (שם).

[16] כדלעיל בהערה 190, וקל וחומר ביו"ט.

[17] שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תריג, סעיף יב; סימן תקנד, סעיף ח; משנה ברורה, שם, ס"ק יז.

[18] שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תקנד, סעיף יט; משנה ברורה, שם, ס"ק מ.

[19] "נדה שנזדמנה זמן טבילתה בימי אבלה, אינה טובלת" (שולחן ערוך יורה דעה סימן שפא' סעיף ה').

[20] שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שפג, סעיף א.


          ברצונך להנציח את יקירך במקום זה? התקשר 0544-385379

 
בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע